PATRONATUL TINERILOR INTREPRINZATORI JUDETUL SUCEAVA

Afiliat la PATRONATUL TINERILOR INTREPRINZATORI DIN ROMANIA si la FEDERATIA PATRONALA IMM SUCEAVA
Sub egida: CONSIULULUI NATIONAL AL INTREPRINDERILOR PRIVATE MICI SI MIJLOCII DIN ROMANIA

Misiune

     PATRONATULUI TINERILOR ÎNTREPRINZĂTORI JUDEŢUL SUCEAVA (PTIR Suceava) va lua parte la creșterea rolului tinerilor întreprinzători în dezvoltarea economiei românești, tinerii întreprinzători reprezentând cheia unei cresteri economice si a unei dezvoltari durabile.

      PTIR Suceava este o organizaţie patronală, autonomă, apolitică, independentă faţă de autorităţile publice, de partidele politice şi de sindicate, fără conotaţii religioase, constituită în scopul promovării şi apărării drepturilor şi intereselor comune ale membrilor săi prin urmatoarele obiective specifice: 

 • Reprezintă, promovează, susţine şi apără interesele economice, juridice şi sociale ale membrilor patronatului;
  Iniţierea şi propunerea de proiecte de legi şi alte acte normative, autorităţilor locale, judeţene, regionale, naţionale, europene sau internaţionale, abilitate care să faciliteze şi să încurajeze înfiintarea şi dezvoltarea agenţilor economici, asociaţiilor/ fundaţiilor, precum şi alte legi şi acte normative care privesc I.M.M.-urile, toate categoriile de intreprinzatori privaţi, organizaţii patronale şi profesionale, asociaţiile şi fundaţiile;
 • Promovarea relaţiilor de cooperare şi/sau economice în interesul membrilor;
 • Acordarea de asistenţă membrilor săi pentru dezvoltare durabilă;
 • Organizarea directă sau în parteneriat (sau participarea), în nume propriu sau în numele membrilor, a altor organizaţii sau instituţii, de seminarii, workshop-uri şi formări de specialitate, congrese, conferinţe, simpozioane de specialitate, tabere de studii, expozitii, manifestări de clasificare şi premiere a membrilor sau a altor categorii de persoane fizice sau juridice, manifestari tehnico-ştiintifice, seminarii, târguri şi alte asemenea activităţi, la nivel local, judeţean, regional, national, european sau international care pot prezenta interes pentru membrii săi;
 • Editarea de publicatii sub orice formă permisă de lege, care prezintă interes pentru membri;
 • Sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica membrilor, elaborând şi finantând în acest scop studii, analize, sondaje de opinie, informări publice etc;
 • Acţionarea pentru respectarea legalităţii, eticii profesionale, precum şi a normelor privind concurenţa loială;
 • Combate prin toate mijloacele legale tendinţele de monopol şi concurenţă neloială;
 • Reprezintă, promovează, susţine şi apără interesele economice, juridice şi sociale ale membrilor patronatului;
 • Realizează servicii de informare, consultanţă, promovare, intermediere, conciliere şi asistenţă de specialitate (economică, managerială, financiară, tehnică, socială, juridică etc.), precum şi orice servicii cerute de membrii lor, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
 • Elaborează şi promovează coduri de conduită în afaceri;
 • Promovează principiile responsabilităţii sociale;
 • Acordă premii şi burse pentru întreprinzători, tineri sau copii;
 • Asigură pentru membrii lor informarea, facilitarea de relaţii între aceştia, precum şi cu alte organizaţii, promovarea progresului managerial, servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate, inclusiv în domeniul ocupării şi formării profesionale, precum şi al sănătăţii şi securităţii în muncă;
 • Desemnează, în condiţiile legii, reprezentanţi la negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă, la alte tratative şi acorduri în relaţiile cu autorităţile publice şi cu sindicatele, precum şi în structurile bipartite, tripartite sau pluripartite de dialog sau parteneriat social;
 • La cererea membrilor acestora, au dreptul de a-i asista şi reprezenta în faţa instanţelor de judecată de toate gradele, a organelor de jurisdicţie, a altor instituţii sau autorităţi, prin apărători proprii sau aleşi;
 • Elaborează şi implementează politici de ocupare şi plasare a forţei de muncă;
 • Asigură consiliere pentru carieră şi consiliere profesională în condiţiile legii;
 • Elaborează strategii şi politici de dezvoltare economico-socială la nivel sectorial şi naţional, în condiţiile legii;
 • Înfiinţează şi administrează, în condiţiile legii, în interesul membrilor lor, unităţi sociale, de cultură, învăţământ şi cercetare în domeniul propriu de interes, societăţi comerciale, de asigurări;
 • Acţionează în toate domeniile pentru crearea unui mediu favorizant funcţionării, dezvoltării şi perfecţionării activităţii societăţilor comerciale din România;
 • Contribuie la stimularea şi promovarea relaţiilor economice şi a cooperării între societăţile comerciale la nivel local, regional, naţional şi internaţional;
 • Realizează analize, studii, sondaje de opinie, informari publice, studii de diagnoză si prognoză, cursuri, seminarii, conferinţe, colocvii, târguri, topuri ale întreprinderilor la nivel local şi alte activităţi şi evenimente pentru IMM sau în domeniile de interes ale patronatului, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
 • Elaborează şi derulează proiecte cu finanţare naţională sau europeană;
 • Realizează orice alte activităţi şi servicii cerute de membrii lor, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.
 • Participarea activă pe plan local, judeţean, regional, naţional, european şi internaţional la dialogul social şi sau parteneriatul social şi la punerea în valoare a experienţei, cunoştiinţelor şi informaţiilor acumulate, care să faciliteze elaborarea deciziilor şi a actelor normative care prezintă interes pentru membrii săi.
 • Facilitarea accesului membrilor la diverse programe de interes pentru membrii săi;
 • Iniţierea, conceperea şi implementarea de proiecte;
 • Efectuarea de activităţi de cercetare - dezvoltare;
 • Acordarea, în functie de disponibilitatile financiare proprii sau prin atragerea de sponsori, a unor burse pentru tineri;
 • Efectuarea de orice alte activităţi legale necesare realizarii scopului patronatului;
 • Organizarea directă sau în parteneriat, de cursuri diverse, cursuri de formare profesională, cursuri de calificare, cursuri de iniţiere, cursuri de specializare, cursuri de perfecţionare, cursuri de educaţie (formare) continuă a adulţilor, tinerilor şi copiilor etc. Organizarea de cursuri de formare profesională, cursuri de educaţie/formare continuă a adulţilor, cursuri de iniţiere, calificare, perfecţionare, specializare, diverse ale tipuri de cursuri pentru adulţi, tineri şi copii etc.
 • Acordarea de consultanţă individuală şi de grup;
 • Derularea de acţiuni/ proiecte/ programme pentru dezvoltarea şi consolidarea organizaţiei patronale şi pentru IMM;
 • Elaborarea de buletine informative (newsletter) şi de materiale audio-vizuale pentru promovarea activităţilor organizaţiei patronale;
 • Elaborarea unor standarde de calitate pentru materialele didactice şi programele de pregătire în domeniul care face obiectul organizaţiei;
 • Formarea şi pregătirea trainerilor cu competenţe adecvate necesare cursurilor organizate de către ornanizaţie sau de către alţi membrii.
 • Elaborarea, realizarea şi promovarea de materiale didactice sau informative sub orice formă care fac obiectul organizaţiei.
 • Susţinerea, promovarea şi colaborarea cu PATRONATUL JUDEŢEAN AL FEMEILOR DE AFACERI DIN INTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII SUCEAVA, ca organizaţie suport.